برچسب: 80/20

چرا باید برنامه ریزی کنیم

چرا باید برنامه ریزی کنید

همه مدیران زمان موفق، در برنامه ریزی حرفه ای هستند. آن ها فهرست ها و ریز فهرست هایی برای دستیابی به هر هدف بزرگ و کوچک دارند. هرگاه پروژه جدیدی به آنها محول می شود، زمانی را به تفکر دقیق درباره آن اختصاص می دهند تا ببینند می خواهند چه کاری انجام دهند و سپس بهمراه این اجبار که باید برنامه ریزی…