همه مدیران زمان موفق، در برنامه ریزی حرفه ای هستند. آن ها فهرست ها و ریز فهرست هایی برای دستیابی به هر هدف بزرگ و کوچک دارند. هرگاه پروژه جدیدی به آنها محول می شود، زمانی را به تفکر دقیق درباره آن اختصاص می دهند تا ببینند می خواهند چه کاری انجام دهند و سپس بهمراه این اجبار که باید برنامه ریزی کنیم برای خود فهرست منظمی از همه گام های لازم برای تکمیل پروژه را می نویسند.

هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می شود، باعث ۱۰ دقیقه صرفه جویی در زمان اجرا می شود.

زمانی را که پیش از آغاز کار به تفکر روی کاغذ اختصاص می دهید،

باعث افزایش انرژی شخصی به میزان ۱۰۰۰ درصد می شود، زیرا درازای هر یک دقیقه سرمایه گذاری در برنامه ریزی قبلی برای کار، ۱۰ رقیقه صرفه جویی می کنید.

وقتی هدف شفافی داشته باشید، آن وقت می توانید فهرستی از همه کارهای لازم برای دستیابی به هدف را تهیه کنید.

همیشه وقتی به موارد جدید فکر می کنید، آنها را به فهرست اضافه کنید تا کامل شود. فهرست خود را با دو روش توالی و اولویت بندی سازمان دهی کنید.

سازمان دهی

نخست، در سازمان دهی بر اساس توالی، فهرستی از فعالیت های خود به ترتیب زمانی از اولین گام تا آخرین گام قبل از دستیابی به هدف یا اتمام پروژه تهیه کنید.

به قول هنری فورد

اگر اهداف خود را به بخش های بسیار کوچک تقسیم کنید،می توانید به بزرگ ترین هدف ها هم دست پیدا کنید
قانون 80/20 یکی از تاثیر گذار ترین قوانین زندگی ماست

دوم، با پذیرفتن اینکه ۲۰ درصد موارد فهرست، تعیین کننده ۸۰ درصد ارزش و اهمیت کارهایی هستند که انجام می دهید

اولویت هایی را از میان این موارد انتخاب کنید. تعیین اولویت ها به شما امکان می دهد تا بدون حواس پرتی، بر وظایف و فعالیت های خود تمرکز کنید.

به قول گوته

مواردی که از اهمیت زیادی برخوردارند هرگز نباید تحت تسلط موارد بی اهمیت قرار گیرند.

فهرست خود را بررسی کنید

با بررسی مداوم فهرست برنامه ریزی های خود و بروز نگه داشتن آن و مداومت در این کار می توانید و تکرار روزانه اینکه چرا باید برنامه ریزی کنیم برنامه ریزی دقیقی در عملکرد های روزانه خود داشته باشید.

با توجه به گسترده بودن بحث برنامه ریزی ما مقالات بیشتری را در مجموعه رامینانو در آینده برای شما منتشر می کنیم.

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید